Blender cơ bản – Trục tọa độ, làm việc với đối tượng trong trục tọa độ

Trục tọa độ, hình chiếu và phối cảnh trong không gian 3D

xem hướng dẫn chi tiết: https://goo.gl/bjzZF3

Mạnh Hà
Tác giả
| Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc bằng phần mềm Blender , 4năm trong lĩnh vực mô phỏng thực tế ảo và nhiều năm và làm việc tự do...

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>