Trung Hiếu
Tác giả
| - Giảng viên chia sẻ kiến thức tại các diễn đàn tin học đồ họa - Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ họa - 3 năm trao dồi và sử dụng corel trong công việc thiết kế, giảng dạy.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>