Tác giả
| Chuyên gia đồ họa 2D và 3D. Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực 2D và 3D

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>