Văn Cầu
Tác giả
| Đang công tác tại: VTC Intecom. Có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng và chia sẻ các video giảng dạy về: After effects, Cinema 4d, 3ds max, Maya, Photoshop...

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>